Algemene Voorwaarden

Januari 2019

Artikel 1. Inschrijving en opzegging

 1. Inschrijving geschiedt in principe tot het einde van het kalenderjaar. Door inschrijving wordt u verplicht de volledige of resterende contributie van het lopende kalenderjaar te voldoen.
 2. Een eventuele opzegging van het lidmaatschap zal vóór 1 november van elk kalenderjaar moeten geschieden. Dit kan alleen schriftelijk. Indien opzegging niet tijdig of niet schriftelijk is gebeurd, heeft RTV Quirijn het recht de contributie voor het nieuwe kalenderjaar bij u in rekening te brengen.
 3. Wanneer iemand zich gedurende het lopende jaar inschrijft, wordt de contributie bepaald in verhouding tot het aantal resterende maanden in dat jaar.
 4. Er bestaat ook de mogelijkheid om een proefabonnement te nemen. Je verbind je dan voor minimaal een half jaar.
 5. In geval van tussentijdse beëindiging is desondanks de contributie over het hele jaar verschuldigd. (art 6 lid 7 statuut)
 6. Blessures tijdens het seizoen: Alleen van toepassing bij jaarabonnementen! Geblesseerde leden die tijdens het seizoen om gezondheidsredenen niet kunnen spelen, kunnen hun pasje, vergezeld van een schriftelijke motivatie, inleveren bij de ledenadministratie. Vanaf de datum van inlevering bestaat recht op gedeeltelijke restitutie van de contributie, wanneer de blessuretermijn langer duurt dan 3 maanden. De contributiekorting bestaat uit teruggave van de niet gespeelde maanden minus de contributie voor rustende leden (voor senior– en dagleden) en van de bondsbijdrage van dat jaar.
 7. Adreswijzigingen of andere van belang zijnde wijzigingen van gegevens dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan RTV Quirijn.

Artikel 2. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling van de contributie geschiedt uitsluitend via een automatische incasso, waarvoor u bij inschrijving machtiging aan RTV Quirijn kunt verlenen. Deze machtiging vervalt automatisch wanneer de overeenkomst met RTV Quirijn rechtsgeldig is opgezegd.
 2. Indien u niet per automatische incasso kan betalen, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. In uitzonderingsgevallen kan betaald worden met een acceptgiro, waarbij u rekening moet houden met een toeslag van € 5.00 . De contributie dient u in dat geval te betalen voor de, op de acceptgiro vermelde datum.
 3. Betaling van contributie geschiedt per jaar.
 4. Indien u, na daartoe te zijn aangemaand, de verschuldigde contributie niet voldoet, kan RTV Quirijn de vordering in handen geven van een incassobureau. Alle kosten die RTV Quirijn in dat verband moet maken, zoals administratie- en aanmaningskosten, incassokosten en
  overige buitenrechtelijke kosten, zullen dan voor uw rekening komen.
 5. In geval van stornering van de contributie zonder geldige reden, zal een bedrag van € 5,00 in rekening worden gebracht.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

 1. Tenzij door betrokkene wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door handelingen door of namens RTV Quirijn die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die RTV Quirijn als vereniging dient te worden betracht, is RTV Quirijn niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade welke plaatsvindt op de accommodatie van RTV Quirijn .
 2. RTV Quirijn is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften door betrokkene.
 3. Iedere aansprakelijkheid van RTV Quirijn dan wel van haar medewerkers en vrijwilligers , is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van RTV Quirijn wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
 • Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en gederfde winst, door welke oorzaak ook ontstaan. De betrokkene zal zich desgewenst zelf tegen deze schade dienen te verzekeren.
 • RTV Quirijn is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht aan zaken (waaronder begrepenroerende en onroerende zaken) zowel bij betrokkene als bij derden.

Artikel 4. Risicoacceptatie

 1. Ieder lid is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het uitoefenen van sport. Dit risico kan zich manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van het sporten.

Artikel 5. Verzekeringen

 1. Ieder lid dient te beschikken over een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid.
 2. Moedwillig veroorzaakte schade aan materialen of personen zal verhaald worden op de veroorzaker.
 3. Ongeacht het feit dat Quirijn zoveel mogelijk maatregelen treft om diefstal te voorkomen, draagt ieder lid eigen risico voor het zoekraken van zijn of haar kledingstukken, sieraden en dergelijke. Van diefstal wordt in alle gevallen aangifte gedaan.

Artikel 6. Toestemming foto’s en andere beeldopnamen

RTV Quirijn vraagt bij aanmelding toestemming om foto’s en beeldmateriaal te maken tijdens toernooien en andere activiteiten. De gemaakte foto’s en het beeldmateriaal zijn eigendom van RTV Quirijn. RTV Quirijn zal deze foto’s en het beeldmateriaal louter en alleen gebruiken voor promotiedoeleinden zonder recht op vergoeding voor anderen.

Artikel 7. Verwerking van data

 1. RTV Quirijn komt de Algemene Verordening Gegevensbescherming na. Voor zover de afspraken tussen RTV Quirijn en leden niet voorzien in wettelijk vereiste regelingen, komen partijen overeen te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van (persoons)gegevens.
 2. RTV Quirijn en degenen die onder diens gezag handelen zijn verplicht om persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, geheim te houden.
 3. Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden volgens de instructies van de verantwoordelijke.
 4. RTV Quirijn zorgt voor redelijke beveiliging, passend bij de gevoeligheid van de persoonsgegevens. Dit gebeurt door het nemen van zowel technische maatregelen als organisatorische maatregelen. RTV Quirijn heeft de volgende maatregelen genomen ter bescherming van persoonsgegevens:
 • Technische maatregelen zijn: firewalls, virus-scanners en met sterke wachtwoorden beschermde accounts.
 • Organisatorische maatregelen zijn het screenen van nieuwe medewerkers en het afsluiten van ruimtes en beveiligde toegang van locatie en apparatuur.
 1. RTV Quirijn mag persoonsgegevens alleen bewerken in opdracht van de verantwoordelijke, voor het door de verantwoordelijke gestelde doel. RTV Quirijn mag de gegevens dus niet gebruiken voor eigen marketingacties en doeleinden. RTV Quirijn mag gegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij in opdracht van verantwoordelijke.
 2. Als er een beveiligingsincident ontdekt is waarbij mogelijk persoonsgegevens zijn uitgelekt of verloren gegaan, zal RTV Quirijn direct (binnen 48 uur) de verantwoordelijke telefonisch en per e- mail op de hoogte brengen, zodat de verantwoordelijke kan inschatten of er een melding gedaan moet worden aan de AP of betrokkenen. RTV Quirijn zal vervolgens alle instructies voortkomend uit het onderzoek van het incident zo snel en goed mogelijk uitvoeren.

Artikel 8. Slotbepalingen

 1. De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.
 2. Op de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing is verklaard, is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Door het invullen en ondertekenen van het RTV Quirijn aanmeldingsformulier gaat u een overeenkomst aan met de vereniging RTV Quirijn. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing.