LEDEN VAN VERDIENSTE EN ERELEDEN
Procedure en voordracht

Art. 1     
Lid van verdienste en ereleden zijn leden, die wegens bijzondere verdiensten
tegenover de vereniging als zodanig zijn benoemd.  Op ereleden rusten geen
contributieverplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de
leden. 
                                                  
Art. 2     
Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk worden ingediend bij
het bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan voorzien van een
motivatie. Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde eisen
voldoet. Indien het bestuur het voorstel afwijst zal dit aan de indiener schriftelijk met een
motivatie hiervan worden meegedeeld.

Art. 3     
Vervolgens zal het lid van verdienste door het bestuur worden voorgedragen in
de eerstvolgende algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering beslist
met meerderheid van stemmen of iemand de titel ‘lid van verdienste’ wordt verleend.
Indien de algemene ledenvergadering het voorstel bekrachtigt, zal de onderscheiding aan
de persoon worden uitgereikt in de daaropvolgende ledenvergadering.
Eisen lid van verdienste: Leden vereniging

Art. 4     
De voordracht van een lid van verdienste moet onderbouwd worden met
argumenten en voldoen aan de hieronder genoemde criteria; 
– Minimaal 20 jaar lid van RTV Quirijn en meer dan 10 jaar actief als vrijwilliger waarbij
de vrijwilligersactiviteiten onbezoldigd werden uitgevoerd.
– Heeft een voor de leden herkenbare dienst of project uitgevoerd in het belang van
de vereniging.
Eisen erelid: Oud-bestuursleden

Art. 5    
De voordracht voor de benoeming als ‘erelid’ moet voldoen aan de hieronder
genoemde criteria;
– Door voordracht van de leden aan het bestuur voor incidentele (projectmatige)
zaken met een uitzonderlijke waarde voor de vereniging.
– Minimaal 25 jaar actief als onbezoldigd vrijwilliger te zijn geweest in diverse
commissies of werkgroepen.
– Minimaal 3 periodes zitting in het bestuur hebben gehad. 

Art. 6     
In uitzonderlijke omstandigheden waarop bovengenoemde artikelen niet van toepassing
zijn, beslist het bestuur bij meerderheid van stemmen, het besluit zal vastgelegd worden in de
notulen van de desbetreffende bestuursvergadering.
Ereleden en leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.